minh la dan dien ong nghiep, nhung nay minh muon tiem hieu them ve laptrinh plc
nhung minh chuaco phan mem de laptrinh
vay nho cac ban chi giup minh cach tai phan mem lap trinh cho dong plc zen cua omron voi!